Učitavam...

Odjel zaštite okoliša

U svojem djelokrugu provodi izradu zakonom propisane dokumentacije iz područja zaštite okoliša što ponajprije podrazumijeva dokumente kao što su studije i elaborati o utjecaju zahvata na okoliš te dokumentaciju potrebnu za ishođenje okolišne dozvole kao i planove/elaborate gospodarenja otpadom.

U sklopu pripreme studija o utjecaju na okoliš nudimo uslugu provedbe predradnji koje su potrebne za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš tj. izrađujemo elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde/mišljenja kao i elaborate s idejnim rješenjem za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Odjel zaštite okoliša također provodi konzultaciju obveznika te vodi postupak pripreme zahtjeva za izdavanje vodopravnih dozvola i izrađuje svu potrebnu dokumentaciju kao podlogu za izdavanje vodopravne dozvole.

Uz izradu navedene dokumentacije odjel također pruža usluge stručnog savjetovanja po pitanjima zaštite okoliša i prirode.

Djelatnosti odjela

Vezane su uz izdane suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koja je društvu Eko-monitoring izdalo nadležno tijelo Ministarstvo zaštite okoliša prema Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10), a podijeljene su u grupe:

  1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš;
  2. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
  3. Izrada izvješća o sigurnosti;
  4. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti;
  5. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
  6. Izrada programa zaštite okoliša;
  7. Izrada izvješća o stanju okoliša;
  8. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća.
  9. Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš;
  10. Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnice okoliša;Stručnjaci

U odjelu zaštite okoliša su zaposleni stručnjaci koji imaju kompetencije iz područja određenih struka i višegodišnjeg iskustva na poslovima zaštite okoliša kod izrade dokumentacije za različite tipove projekata.

 • Voditelji stručnih poslova zaštite okoliša

  1. Ivica Šoltić, dipl. ing. geot.
 • zaposleni stručni suradnici

  1. Krešimir Huljak, dipl. ing. str.
  2. Natalia Berger Đurasek, mag. ing. proc.
  3. Valentina Kraš, mag. ing. amb.
  4. Tomislav Kraljić, dipl. ing. geot.
  5. Nikola Đurasek, dipl. san. ing.
  6. Karlo Kutnjak, struč. spec. ing. el.
  7. Igor Šarić, mag. ing. techn. graph.
Hamag_bicro AAACertifikat

Stojimo Vam na usluzi
+385 42 351 442

Kontaktirajte nas